Bài viết mới

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN SẮC KÝ

Thông báo TNTT hợp tác Newzealand

PDF.InEmail

Thứ hai, 17 Tháng 3 2014

Ban VINALAB - PT thông báo chương trình TNTT hợp tác với Gloabal (Newzealand) như sau:

STT

TÊN CHƯƠNG TRÌNH

Thời gian

Phí tham gia (VNĐ)

1

Vi sinh trong thịt:

Tổng vi khuẩn hiếu khí tại 35oC và 35 – 37oC, E.Coli, Staphylococcus aureus.

4/2014

7.500.000

2

Hóa trong thịt:

Tro tổng số, béo tổng, độ ẩm, Protein, Muối, P, Carbohydrate, Ca, K, Na

4/2014

7.500.000

3

Kim loại trong nước uống:

Al, As, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Mn và Hg.

5/2014

7.500.000

4

Vi sinh trong nước uống:

Tổng vi khuẩn dị dưỡng 20 – 28oC và 35 – 37oC, Coliforms tổng số, Fecal coliforms, E.coli, Clostridium perfringens.

5/2014

8.000.000

5

Salmonella và listeria trong thủy sản (Cá)

-  Salmonella

- Listeria species và Listeria monocytogenes

7/2014

10.000.000

6

Salmonella và listeria trong sữa

- Salmonella

- Listeria species và Listeria monocytogenes

7/2014

10.000.000

7

Kim loại nặng trong thủy sản

Cd, Pb, Hg, As

9/2014

10.000.000


Thông báo TNTT tháng 03/2014

PDF.InEmail

Thứ năm, 06 Tháng 3 2014

Ban VINALAB-PT thông báo chương trình TNTT tháng 03/2014

PT128: Phân tích vi sinh trong nước giếng, nước máy, nước sản xuất

PT129: Phân tích chỉ tiêu đánh giá độ ô nhiễm nước thải

PT130: Phân tích Dư lượng thuốc BVTV trong nước và nước thải

PT131: Phân tích chỉ tiêu đánh giá chất lượng phân bón

PT133:: Phân tích Malachite green và Leuco Malachite green trong thủy sản

PT134: Phân tích vitamin A, E, D3 trong sữa

PT135: Phân tích Aflatoxin trong bắp, thức ăn chăn nuôi

Thông báo TNTT tháng 02/2014

PDF.InEmail

Thứ hai, 17 Tháng 2 2014

Ban TNTT thông báo chương trình TNTT tháng 02/2014

PT123: Phân tích chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước uống

PT124: Phân tích kim loại trong nước và nước thải

PT125: Phân tích kim loại nặng trong thủy sản

PT126: Phân tích kim loại nặng trong đất

PT127: Phân tích Melamine trong sữa

 

Chương trình đào tạo tháng 03/2014

PDF.InEmail

Thứ năm, 13 Tháng 2 2014

03-03: Ước lượng độ không đảm bảo đo các phương pháp phân tích.

10-14: Quang phổ hấp thu nguyên tử (AAS) - Ứng dụng phân tích kim loại trong thực phẩm, dược phẩm, sản phẩm công nghiệp và môi trường.

17-22: Phân tích các chỉ tiêu hóa lý đánh giá chất lượng nước mặt và nước thải.

24-28: Kỹ thuật sắc ký  lỏng (HPLC) - Ứng dụng một số kỹ thuật mới của HPLC trong phân tích thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm và môi trường.

25-27: Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp thử trong phân tích vi sinh.

Chương trình khóa đào tạo tháng 02/2014

PDF.InEmail

Thứ năm, 23 Tháng 1 2014

17-21: Kỹ thuật phân tích vi sinh trong thực phẩm, nước và nước thải:

24-28: Kỹ thuật chuẩn bị mẫu trong phân tích bằng kỹ thuật sắc ký.

25-27: Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 - Nhận thức về các yêu cầu quản lý và kỹ thuật - Đào tạo đánh giá viên nội bộ 

 

Trang 1 trong tổng số 15